Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-30-ПР/2018 г.

Петък, 20 Април 2018 15:29

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/19.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кланица, ППР, пречиствателно съоръжение, изгребна яма, фотоволтаична система в имот № 000959, землище на с. Гега, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Величка Проданова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението