Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-27-ПР/2018 г.

Сряда, 11 Април 2018 14:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/10.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на винарска изба в имоти № 031033 и № 039057 местност „Кумитска нива“, и № 039045, местност „Герено“ в землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “ГАМА СМ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението