Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-21-ПР/2018 г.

Четвъртък, 22 Март 2018 10:13

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/19.03.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец и жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.54.38 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С.Д.К. и П.Д.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението