Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-19-ПР/2018 г.

Понеделник, 12 Март 2018 12:18

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/08.03.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на овощни насаждения от смокини, ограждане с лека ограда и изграждане на автоматична система за капково напояване в имоти № 028006, 028008, 028010 и 028011, местност „Кьор Алеко“, имоти № 067001 и №067002, местност „Танчовата нива“ и засаждане на лозови насаждения от десертно грозде в част от имоти № 033005, 033007 и 033010, местност „Света Петка“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „Райс - Пенка Влахова“, гр. София

От тук може да изтеглите пълния текст на решението