Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-18-ПР/2018 г.

Четвъртък, 08 Март 2018 16:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/07.03.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) и оранжериен комплекс със система за капково напояване в имот № 000666, местност „Долно поле“ землище на с. Будилци, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:Р.Р.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението