Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-14-ПР/2018 г.

Понеделник, 19 Февруари 2018 16:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/19.02.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на трайно насаждения от смокиня в поземлени имоти с №№ 000009, 006050, 006055, 006053 и 000051 в землището на с. Лехово, община Сандански, област Благоевград, ограждане на имотите и поставяне на фургон в имот №006053“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Александър Ангелов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението