Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-03-ПР/2018 г.

Сряда, 10 Януари 2018 11:48

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/09.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на въздушно трасе на кабел ниско напрежение до имот № 007015, местност „Бръцко поле“, землище на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. Й. Д

От тук може да изтеглите пълния текст на решението