Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-112-ПР/2017 г.

Вторник, 02 Януари 2018 10:44

Р Е Ш Е Н И Е № БД-112-ПР/29.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия, селскостопанска сграда и котелно в поземлен имот №007005 и реконструкция на съществуващи оранжерии в поземлен имот №007004, местност „Студената вода“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. А. А. и Р. Б. А. с адрес xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението