Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-111-ПР/2017 г.

Четвъртък, 21 Декември 2017 17:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-111-ПР/20.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Петрич и изграждане на допълнителен резервоар с обем 1000 м3 в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението