Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-110-ПР/2017 г.

Понеделник, 18 Декември 2017 16:13

Р Е Ш Е Н И Е № БД-110-ПР/13.12.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мини цех за преработка и маркетинг на мляко по индивидуален проект в УПИ ХІV-І-398, кв. 47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Ивена2008“ ЕООД, ЕИК 200247440

От тук може да изтеглите пълния текст на решението