Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-106-ПР/2017 г.

Петък, 24 Ноември 2017 10:43

Р Е Ш Е Н И Е № БД-106-ПР/22.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1467 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БЕЛАТУР“ АД, ЕИК 811198833

От тук може да изтеглите пълния текст на решението