Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-105-ПР/2017 г.

Петък, 24 Ноември 2017 10:40

Р Е Ш Е Н И Е № БД-105-ПР/22.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на вили на почивка и наблюдение на птици в поземлен имот №105010 в землището на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Спа Консулт Инженеринг“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението