Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-104-ПР/2017 г.

Вторник, 21 Ноември 2017 11:18

Р Е Ш Е Н И Е № БД-104-ПР/17.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция, и изграждане на полиетиленова оранжерия на метална конструкция в имот № 013004, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ“ ООД,ЕИК 202355055

От тук може да изтеглите пълния текст на решението