Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-103-ПР/2017 г.

Четвъртък, 16 Ноември 2017 16:59

Р Е Ш Е Н И Е № БД-103-ПР/15.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 200 броя овце в поземлен имот с идентификатор 02676.9.404 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. Г. С., живущ xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението