Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-100-ПР/2017 г.

Понеделник, 06 Ноември 2017 11:08

Р Е Ш Е Н И Е № БД-100-ПР/26.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на 47.512 дка интензивно трайно насаждение от ябълки и монтаж на конструкция против градушка в имоти с №№007001, 007003 и 007036 в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДОСА ПЛОД“ ООД , ЕИК 101699561

От тук може да изтеглите пълния текст на решението