Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-98-ПР/2017 г.

Четвъртък, 26 Октомври 2017 16:08

Р Е Ш Е Н И Е № БД-98-ПР/20.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на балнеолечебен център в поземлен имот с идентификатор 65334.97.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. В. Н. с адрес xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението