Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-97-ПР/2017 г.

Четвъртък, 26 Октомври 2017 16:05

Р Е Ш Е Н И Е № БД-97-ПР/20.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма в имот № 002219 (стопански двор), местност „Граматиковица“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Спорт Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 201617775

От тук може да изтеглите пълния текст на решението