Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-96-ПР/2017 г.

Четвъртък, 26 Октомври 2017 16:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-96-ПР/17.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма в имот № 002219 (стопански двор), местност „Граматиковица“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Земеделски производител М. М. Х

От тук може да изтеглите пълния текст на решението