Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-95-ПР/2017 г.

Четвъртък, 26 Октомври 2017 15:56

Р Е Ш Е Н И Е № БД-95-ПР/17.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци (короотвал), находящо се в поземлени имоти с идентификатори 61813.670.254 и 61813.670.255 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог , БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението