Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-95-ПР/2017 г.

Четвъртък, 26 Октомври 2017 15:55

Р Е Ш Е Н И Е № БД-95-ПР/12.10.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води с дълбочина до 10 м и изграждане на система за капково напояване с цел напояване на лозови насаждения в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 204012009

От тук може да изтеглите пълния текст на решението