Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-94-ПР/2017 г.

Понеделник, 09 Октомври 2017 17:02

Р Е Ш Е Н И Е № БД-94-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване в поземлени с №№ 050003, 050004, 050006, 050007 и 050008 в землището на с. Хърсово и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот №068009 в землището на с. Хърсово община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Бела фрукт“ АД , ЕИК 202591963

От тук може да изтеглите пълния текст на решението