Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-85-ПР/2017 г.

Четвъртък, 07 Септември 2017 17:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-85-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия в УПИ IX - 933, кв. 53 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Е. Й. Ч., живущ xxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението