Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-83-ПР/2017 г.

Петък, 01 Септември 2017 17:12

Р Е Ш Е Н И Е № БД-83-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма за 250 бр. овце-майки и поголовието в имот № 057010, местност „Долната махала“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Х. Д. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението