Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-82-ПР/2017 г.

Четвъртък, 31 Август 2017 12:48

Р Е Ш Е Н И Е № БД-82-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на шест броя индивидуални вилни сгради в поземлен имот №026049 и поземлен имот №026083 в землището на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. М. Г. , Г. П. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението