Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-81-ПР/2017 г.

Понеделник, 28 Август 2017 13:18

Р Е Ш Е Н И Е № БД-81-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сграда в поземлени имоти с идентификатори 17395.51.488, 17395.51.489, 17395.51.490, 17395.51.491, 17395.51.492, 17395.51.493, 17395.51.494, 17395.51.495, 17395.51.496 и 17395.51.487 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: наследници на Ангел Георгиев Търлишанов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението