Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-80-ПР/2017 г.

Понеделник, 28 Август 2017 13:15

Р Е Ш Е Н И Е № БД-80-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатори 61813.517.25 и 61813.519.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Рейнфлор България“ ЕООД, ЕИК 200767544

От тук може да изтеглите пълния текст на решението