Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-78-ПР/2017 г.

Четвъртък, 24 Август 2017 14:12

Р Е Ш Е Н И Е № БД-78-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Външно електрозахранване на вилна сграда в УПИ V-291, кв. 57, местност „Чарка“ по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК 130277958

От тук може да изтеглите пълния текст на решението