Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-77-ПР/2017 г.

Понеделник, 21 Август 2017 13:14

Р Е Ш Е Н И Е № БД-77-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на постройки за отглеждане на животни в имот №060013 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. С. В. с адрес xxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението