Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-76-ПР/2017 г.

Сряда, 09 Август 2017 11:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-76-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в поземлен имот №001039 в землището на с.Кавракирово, община Петрич, област Благоевград и събиране на данни от мониторинг на добиваните за напояване подземни води“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич, ЕИК 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението