Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-74-ПР/2017 г.

Неделя, 06 Август 2017 18:46

Р Е Ш Е Н И Е № БД-74-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в имот № 004043, местност „Мокра поляна“, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гоце Делчев , БУЛСТАТ 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението