Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-72-ПР/2017 г.

Сряда, 26 Юли 2017 09:36

Р Е Ш Е Н И Е № БД-72-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане селскостопанска сграда за отглеждане на животни в имот №020003 в землището на с. Ладарево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. К. К. с адрес xxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението