Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-58-ПР/2017 г.

Петък, 23 Юни 2017 17:15

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, генерирани на територията на Община Петрич в поземлен имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ с адрес гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението