Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-55-ПР/2017 г.

Сряда, 21 Юни 2017 14:25

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на насаждения от боровинки и къпини отглеждани по биологичен метод в имоти № 012151, местност „Сушица“, землище на с. Борово, № 005065, местност „Сушица“, землище на с. Добротино, № 023001, местност „Расечина“, землище на с. Корница, № 004101, местност „Габровец“ и № 057022, местност „Сушица“, землище на с. Лъжница, № 000356 и № 000371, местност „Пъклово“, № 033205, 033206, местност „Гашков лом“, № 039021, № 039017, местност „Лятни ръжи“, № 025098, местност „Мокра поляна“, землище на с. Брезница и № 018037, местност „Ормана“, землище на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БИО - КОНСУЛТ ВП“ ЕООД , ЕИК 204029179

От тук може да изтеглите пълния текст на решението