Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-48-ПР/2017 г.

Сряда, 07 Юни 2017 10:48

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 т риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизация в имот №000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Ванико - 2015” ООД, ЕИК 203528189

От тук може да изтеглите пълния текст на решението