Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-47-ПР/2017 г.

Петък, 02 Юни 2017 15:15

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Модернизация на оранжерийното стопанство - изграждане на оранжерия в имот № 025004, местност „Ормано“, землище на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЗП Борислав Кирилов Дамянов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението