Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-46-ПР/2017 г.

Петък, 02 Юни 2017 15:08

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в имот №016072, местност „Чапрашажко“ в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на картинг писта”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГЪЛЪБОВИ ТРАНС” ЕООД, ЕИК 201633249

От тук може да изтеглите пълния текст на решението