Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-02-ПР/2017 г.

Петък, 06 Януари 2017 16:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс в поземлени имоти с идентификатори 65334.63.80, 65334.123.1 и 65334.123.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Б. С. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението