Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-01-ПР/2017 г.

Петък, 06 Януари 2017 10:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на овощна градина и изграждане на оранжерия в поземлен имот №020010, местност „Белчовица“ в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. Б. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението