Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-78-ПР/2014 г.

Вторник, 16 Декември 2014 00:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-78-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на механа – самостоятелен обект в сграда, разположена в имот с идентификатор 02676.501.3878 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград в медицински център", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Я.С.З.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението