Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-76-ПР/2014 г.

Петък, 05 Декември 2014 09:46

Р Е Ш Е Н И Е № БД-76-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на склад, крайпътно заведение, бензиностанция и логистичен център с хладилна част, складове, бар - ресторант и зона за преспиване на персонала в имоти № 000371 с площ 6.840 дка, № 000372 с площ 9.205 дка, № 000373 с площ 3.679 дка и № 000375 с площ 33.422 дка, местност „Орловец", землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БУЛТЕРА - БЪЛГАРИЯ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер" № 13, ЕИК 101717148

От тук може да изтеглите пълния текст на решението