Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-14-ПР/2014 г.

Понеделник, 24 Март 2014 09:45

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изземване на инертни материали от нов островен участък в руслото на река Струма, местност "Ормана" в землищата на с. Крупник и с. Полето, община Симитли, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Георесурс" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. „Стара планина" № 20, ЕИК: BG 811161735

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението