Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-69-ПР/2013 г.

Петък, 27 Декември 2013 15:55

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на селскостопанска постройка за отглеждане на птици- пъдпъдъци, разположена в УПИ XXX-308, кв. 32 по плана на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ„Димитър Великов-ГД", със седалище област Благоевград, община Гоце Делчев, с. Мусомища, ул. „Димитър Талев" № 2, ЕИК 202534040

От тук може да изтеглите пълния текст на решението