Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-68-ПР/2013 г.

Петък, 27 Декември 2013 15:50

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) в част(0.780 дка) от имот №000167 с площ 2.862 дка в местността „Драките", землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Кочериново с адрес гр. Кочериново, ул. „Трети март" № 1, ЕИК 000261491

От тук може да изтеглите пълния текст на решението