Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-66-ПР/2013 г.

Понеделник, 16 Декември 2013 09:42

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС – МЕЛО - 2005" на водопровода за питейно – битово водоснабдяване на ВС „Извора" – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград"

възложител: „УВЕКС-МЕЛО-2005" ООД, със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, ул. „Станке Димитров" № 7, ЕИК 101724819

От тук може да изтеглите пълния текст на решението