Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-65-ПР/2013 г.

Понеделник, 09 Декември 2013 11:42

Р Е Ш Е Н И Е № БД-65-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на присъединителен газопровод ф 168 мм с дължина 8115,60 м от Автоматична газорегулираща станция (АГС) в землище на с. Покровник, община Благоевград до имоти с идентификатор 04279.619.172 и 04279.23.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „М-ГАЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Липник" № 73а, ЕИК 117655837

От тук може да изтеглите пълния текст на решението