Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-64-ПР/2013 г.

Сряда, 04 Декември 2013 11:45

Р Е Ш Е Н И Е № БД-64-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство на склад с площ 40 м2, находящ се в УПИ І-675 от кв. 42 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград в зъболекарски кабинет", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: A.И.Х

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

A.И.Х