Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-63-ПР/2013 г.

Сряда, 04 Декември 2013 11:42

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за водоснабдяване на автомивка в УПИ №005135, местност „Завоя" в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кресна, ул. „Отец Паисий" № 9, ЕИК: 101771092

От тук може да изтеглите пълния текст на решението