Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-62-ПР/2013 г.

Сряда, 20 Ноември 2013 11:42

Р Е Ш Е Н И Е № БД-62-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Инсталация за преработка на излезли от употреба стари автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 65334.201.84 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград»

възложител: „Софком Груп" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица", ул. „Узунджовска" № 8, ап. 1, ЕИК 121446626

От тук може да изтеглите пълния текст на решението