Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-61-ПР/2013 г.

Сряда, 13 Ноември 2013 11:42

Р Е Ш Е Н И Е № БД-61-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс в поземлен имот с идентификатор 04279.618.69 и площ 6094 м2, бул. „Димитър Солунски" № 15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура" с адрес на управление гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 110, ЕИК 130823243

От тук може да изтеглите пълния текст на решението