Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-60-ПР/2013 г.

Понеделник, 11 Ноември 2013 11:42

Р Е Ш Е Н И Е № БД-60-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на ІІІ-то Основно училище „Димитър Талев" в имот с идентификатор 04279.615.2 по КК на гр. Благоевград, УПИ І, кв. 135 по плана на 2-ри микрорайон, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград със седалище гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев" № 1, БУЛСТАТ 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението